пʼятниця, 22 березня 2019 р.

Використання ІКТ на уроках християнської етики


Царук Михайло Анатолійович,
учитель християнської етики
Петрівського НВК
"Гідна людина поважає себе не тому,
що вона багата, красива,
не тому, що вона має високе звання і посаду,
а тому, що вона людина,
що вона має в собі щось вічне,
що вона є образ і подоба Божа …»
Григорій Ващенко

Кожна дитина — проект світу... У цих глибоких за змістом словах закладена суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована у XXI ст., коли перед людством встає завдання — створити собі сутність, оскільки бути людиною — означає стати нею, і це – нескінченний процес самотворення.

В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Але, окрiм здобування знань, у сучасному суспiльствi, дуже важливо вмiти використовувати здобуте в реальному житті, інакше для чого тоді знання. У «Концепції освіти у середній загальноосвітній школі України» зазначено: «Концептуальною основою навчання учнів повинно стати формування особистості, а не носія тільки певної суміші знань, формування людини, що живе і працює у світі техніки і складних технологій».
Сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв'язування нетрадиційних завдань. Сучасні комп'ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Тому на сьогодні в навчально-виховному процесі дуже актуальною проблема «Формування високоморальної особистості на уроках християнської етики шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».
Розв'язок цієї проблеми органічно пов'язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою.
Прагнення допомогти учням реалізувати власні запити, заохотити школярів до активної діяльності, самопізнання, зробити навчання цікавим і змістовним спонукало мене до пошуків. На мою думку, сприяти у вирішенні поставлених перед освітою завдань може використання на уроках християнської етики сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які є важливою і невід'ємною частиною. Інформаційно-комунікаційні технології навчання сприяють підвищенню інтересу до етичних знань. Однією з найголовніших переваг використання цих новітніх педагогічних технологій у процесах навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні потреби учнів, а не середні потреби класу. Інші переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування для учнів, підвищують ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблеми самотужки.
Опрацювання теоретичних джерел, робота в творчих групах та семінарах-практикумах, конкурсі всеукраїнського рівня вчителів християнської етики, власні пошуки дали змогу створити систему роботи, сутність і новизна якої полягає у послідовності і системності забезпечення уроків християнської етики сучасними ІКТ.
Для реалізації даної проблеми мною розроблено календарне та поурочне планування, виготовлено індивідуальні картки для самостійної роботи, створено відеотеку, що забезпечують діяльнісну основу навчання, підготовлено завдання для тематичного оцінювання.
При проведенні мною уроків, можна виділити такі форми організації роботи з використанням комп'ютера на уроках християнської етики:
1) вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення. Це ж стосується і виконання певного завдання. Роль учителя при цьому – спрямування роботи, корекція діяльності учнів. Складність цього напряму полягає у тому, що не завжди вчителі-предметники мають вільний доступ до комп’ютерної техніки для одночасної роботи принаймні половини учнів класу;
2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором;
3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;
4) проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.
На мою думку, вартими уваги є такі напрями роботи з використання інформаційних технологій:
·        створення тематичних добірок наочних матеріалів. Такі матеріали можна використовувати на уроках та в позакласній виховній роботі. Так, наприклад, матеріали презентації на тему: «Мої права і обов’язки» охоче використовують вчителі початкових класів, класні керівники;
·        тестування учнів. Урок з використанням комп'ютерних форм контролю припускає можливість перевірки знань учнів (на різних етапах уроку, з різними цілями) у формі тестування з використанням комп'ютерної програми, що дозволяє швидко і ефективно зафіксувати рівень знань по темі, об'єктивно оцінюючи їх глибину (позначку виставляє комп'ютер).
·        створення відео-матеріалів.
Наприклад, учні 6 класу можуть створити презентацію на будь-яку довільну тему:
·        засвоєння нового матеріалу за створеною учителем презентацією. Уроки з використанням комп'ютерної презентації - це також уроки пояснення нового матеріалу в діалоговому режимі, і урок-лекція, і урок-узагальнення, і урок-захист проектів, і інтегрований урок, та урок-презентація.
·        самостійне створення учнями презентацій за запропонованою вчителем темою;
·        діяльність за методом проектів. Такий метод дозволяє залучити до роботи і зацікавити християнською етикою навіть тих учнів, у яких була відсутньою мотивація до вивчення предмета. Це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, що має завершитися практичним результатом, оформленим тим чи іншим способом (презентація, публікація, веб-сайт, дидактичний фільм.)
Так, наприклад, учні перша група працювали над проектом «Православні свята». Друга група шукала інформацію про історію святкування свят та готували повідомлення. В результаті такої роботи учнями можна виготовити посібник «Православні свята та історія їх святкування в Україні».  
Висновки
На основі проведеної роботи, аналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем християнської етики є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.
Визначенні й обґрунтовані шляхи застосування ІКТ вчителями християнської етики з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють:
- підвищенню мотивації до навчання;
- унаочненню навчального матеріалу з християнської етики;
- підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;
- динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;
- створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 

Немає коментарів:

Дописати коментар