пʼятниця, 1 лютого 2019 р.

ІНТЕАКТИВНІ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ ОХЕ


Інтерактивні методики навчання на уроках ОХЕ як ефективний засіб формування морально-духовних навичок учнів
Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це спів навчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групі, ланці, команді), коли і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.
Інтерактивна модель навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність та інтелектуальну спроможність.
З англійської "інтерактив" ("іntiегасі") означає: "іntіег" - взаємний; "асі" -діяти. Тобто, інтерактивний здатний до взаємодії, діалогу.
Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
 Якщо йдеться про інноваційні інтерактивні технології навчання та методику їх використання, необхідно пам'ятати, що діти вчаться ефективно: 
-         якщо є мотивація до навчання;
-         якщо використовуються методи, які відповідають різним стилям і способам навчання;
-         якщо створено приязне комфортне середовище;
-         якщо є можливість застосувати їхні знання і вміння;
-         якщо володіють відчуттям контролю над процесом навчання;
-         якщо досягають успіхів;
-         якщо є можливість випробовувати нові знання на практиці і використати набуті знання;
-         якщо повністю залучаються у процес навчання;
-         якщо мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь;
-         якщо можуть побачити використання набутих знань та вмінь на практиці.

Позитивні та негативні аспекти інтерактивної моделі

Позитивні аспекти інтерактивної моделі:
1) розширюються пізнавальні можливості учня;
2) як правило, високий рівень засвоєння знань;
3) учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнями;
4) учитель має змогу розкритися як організатор, консультант;
5) партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі.

Негативні аспекти інтерактивної моделі:
1) на вивчення певної інформації потрібен значний час;
2) необхідний інший підхід в оцінюванні;
3) у вчителя відсутній досвід такого способу організації навчання;
4) нестача методичних розробок уроків з використанням інтерактивних методів.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, висловлювання своєї точки зору стосовно тієї чи іншої проблеми, вміння доказово міркувати, спільне вирішення питання на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з товаришами, критично мислити, поважати думку колег, приймати продумані рішення.
Розробку елементів інтерактивного навчання можемо знайти в працях В. Сухомлинського та у творчості вчителів-новаторів 70-80 рр. XX ст. Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, С. Лисенкової, у теорії розвивального навчання.
Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам'ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.
Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання.
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
Процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання.
Технологія інтерактивного навчання - така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання:
-         кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно прозвітувати;
-         від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.
Технологію від методики відрізняють два "принципових" моменти:
гарантія кінцевого результату; 
проектування майбутнього навчального процесу. 
Педагогічна технологія — набір процедур, які поновлюють професійну діяльність учителя й гарантують кінцевий запланований результат. За технологічного навчання відсутні безліч "якщо": якщо талановитий учитель, талановиті діти, багата школа тощо. "Методика виникає в результаті узагальнення досвіду або впровадження нових засобів. Технологія ж проектується, виходячи з конкретних умов та орієнтується на заданий, а не передбачуваний результат".
Технологія, на відміну від методики:
не припускає варіативності, із неї не можна викинути певних елементів;
не передбачає пошукової діяльності, спроб, помилок;
характеризується постійним зворотним зв'язком, коригуванням подальшої діяльності;
охоплює чітко спланований очікуваний результат.  

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку:
 Центральною частиною уроку є інтерактивна вправа.
Для подолання складності застосування інтерактивних технологій, на думку О. Пометун, Л. Пироженко, необхідно пам'ятати:
1. Інтерактивні вправи потребують певної зміни всього життя класу, багато часу для підготовки як учнів, так і вчителя.
2. Доцільно провести з учнями організаційне заняття і разом розробити правила роботи в класі. Для початку краще використовувати прості інтерактивні вправи.
3. Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише створення такого мікроклімату в класі, який найліпше сприяє співробітництву, взаєморозумінню, доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.
Для ефективного застосування інтерактивних технологій, охоплення всього необхідного матеріалу, його глибокого вивчення педагог повинен старанно планувати свою роботу:
1) провести попередню підготовку учнів за конкретним завданням: прочитати, продумати, опрацювати необхідну додаткову літературу, виконати самостійні підготовчі завдання;
2) відібрати для уроку найефективніші інтерактивні вправи, які дали б учням ключ до засвоєння теми;
3) під час інтерактивних вправ дати школярам можливість добре подумати над завданнями, щоб вони виконували їх серйозно, а не механічно або граючись;
4) на одному уроці використовувати одну (дві) інтерактивні вправи, а не цілий калейдоскоп;
5) обов’язково провести обговорення за підсумками інтерактивної вправи;
6) проводити бліцопитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними вправами.
Щоб контролювати хід навчання на підставі інтерактивних технологій, учитель повинен попередньо добре підготуватись:
1) глибоко обміркувати і вивчити програмовий матеріал, у тому числі і додатковий;
2) детально спланувати і розробити урок: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати конкретні запитання та можливі відповіді на них, виробити критерії оцінки ефективності уроку;
3) створити сприятливі умови для учнів під час вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, проблем, оголошувати очікувані результати (мету) уроку і критерії оцінки роботи учнів;
4) передбачити різноманітні методи привернення уваги учнів, налаштувати їх на роботу, підтримувати дисципліну, необхідну для нормальної роботи класу, цьому можуть сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо.
Використання інтерактивного навчання розкриває перспективи для фахового росту та самовдосконалення, для навчання разом з учнями.
Використання інтерактивних ігор на уроках ОХЕ

Використання інтерактивних дидактичних ігор на уроках сприяє позитивному ставленню до навчання, потребує від дітей кмітливості, уваги, вчить витримки, виробляє вміння швидко орієнтуватись і знаходити правильні рішення. Колективні ігри згуртовують дітей, сприяють формуванню дружніх стосунків між ними. У цих іграх школярам потрібно узгоджувати свої дії з діями інших учасників гри, дотримуватись правил, бути справедливим до товаришів.

Гра «Незвичайна математика»

Ця гра може проводитись як фронтально, так і в групах.
Завдання: виконати дії і прочитати назву. Євангеліє від
1) Матір – ір + вікно – кно + я = ?
2) Машина – шина + рак – ак+ ка = ?
3) Лупа – па + качки – кач = ?
4) Ірис – рис + ва + народ – род  = ?

Відповіді: Євангеліє від
1) Матвія
2) Марка.
3) Луки.
4) Івана.

Гра «Переплутались рядки, ти їх швидше віднови»
Ця гра розроблена на основі методики «Порушена послідовність.»
1 варіант гри.
Клас розподіляється на 4 команди. Кожна команда отримує картки з однаковим завданням.
Завдання: розташувати рядки твору у правильній послідовності. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.
2 варіант гри.
Виготовляють картки однакові для всіх команд, на яких подано план до твору з порушеною послідовністю.
Завдання: розташувати план у правильній послідовності.

Інтерактивна гра «Ключове слово»
 Для проведення гри клас об’єднуємо в команди. Кожна команда отримує однакові картки, на яких записано дійову особу твору (ім’я людини).
Завдання: дібрати до кожної літери ключового слова риси, характерні для цього героя. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

Гра «Розсипанка»
1 варіант гри.
 Для проведення гри клас об’єднуємо в 4 команди. Кожна команда отримує картку з однаковим завданням.
Завдання: скласти із слів фразу, вказати, з якої притчі цей текст, чи про яку подію йдеться. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.
2 варіант гри.
Завдання: із слів зібрати вислів, вказати героя твору, якому належать ці слова.

Гра «Лото»
 Клас об’єднується в 4 команди. Кожна команда отримує однакові картки. Перша група карток містить назву Євангелія, друга група карток містить ім’я героя, третя – фрагменти з Євангелія.
Завдання для гравців: вибрати з загальної кількості карток ті, що стосуються одного Євангелія, героя та події. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.
Гра «Вгадай слово»
Для проведення гри клас об’єднуємо в 4 команди. Кожна команда отримує картки з однаковим завданням.
Завдання: потрібно вставити пропущені букви і прочитати текст.

Гра «Шифрувальники»
 Для проведення гри клас ділимо на 4 команди. Кожна команда отримує картку з однаковим завданням.
Завдання: у кожному рядку знайти «зайву» літеру. Скласти всі «зайві» літери з кожного рядка і прочитати назву розділу. Перемагає та команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.
2 варіант гри.
Завдання: у кожному рядку знайти «зайві» літери, скласти з них слова. Із слів кожного рядка скласти текст, пояснити його зміст.
Гра «Розумники»
Для проведення гри клас об’єднуємо в 4 команди. Кожна команда отримує картки з однаковим завданням.
Завдання: розділити слова, які написані разом, прочитати уривок, пояснити його. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

Гра «Хто зайвий?»
Для проведення гри клас об’єднуємо в 4 команди. Кожна команда отримує картку з однаковим завданням.
Завдання: розташувати за допомогою цифр дійових осіб у такому порядку, в якому вони з’являються в тексті. Визначити зайвого героя. Перемагає команда, яка першою виконає завдання.


 Виступ Городецької О.В., викладача кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту, кандидата педагогічних наук на обласному семінарі методистів, які відповідають за викладання курсу «Основи християнської етики» учителів даного курсу, «Використання на уроках ОХЕ інтерактивних методик»


Немає коментарів:

Дописати коментар